TEŞVİKLER

4691 No’lu Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) Kanunuyla faaliyet gösteren firmalar yaptıkları çalışmalarda vergi muafiyeti avantajından faydalanır. Teşviklerin amacı; İleri teknoloji üreten ve kullanan, ülke ekonomisine katma değer ve istihdam sağlayan, ihracatçıyla dünya piyasalarında yüksek rekabet gücünü artıran projelerin devlet tarafından desteklenmesidir.

Firma ve Girişimcilere Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Yönetici firmaların 4691 No’lu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazançları Yönetici Şirkete başvurarak alacakları Proje Bitirme Belgesi ile 31/12/2028 tarihine kadar kurumlar vergisinden müstesnadır.

Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti

Bölgede çalışan; Ar-Ge, yazılım ve tasarım personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2028 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge, yazılım ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

KDV Muafiyeti

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde (31/12/2028 tarihine kadar) münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesnadır.

Sigorta İşveren Prim Desteği

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3. Maddesine istinaden 4691 sayılı yasa kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda görev yapan ve ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için 5 (beş) yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Destek Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti

Bölgede çalışan destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2028 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Toplam personel sayısı on beşe (hariç) kadar olan Bölge firmaları için bu oran yüzde yirmi olarak, toplam personel sayısı on beş ve üzeri için ise yüzde on olarak uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.  Bu istisna kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.