Prof. Dr. Murat ÇEMBERCİ

Genel Müdür

Günümüzde teknoloji, ülke ekonomilerinin gelişme hızının en önemli belirleyici unsuru hâline gelmiştir. Teknoloji üreten, üretim alanlarında teknolojinin sağladığı imkânlardan yararlanan ülkeler ekonomik alanda da diğer ülkelere nazaran önemli üstünlükler sağlamıştır. Tabii ki teknolojinin geliştirilmesi ve üretim alanında denenmesi ciddi maliyetler içermektedir. Ancak bu maliyetlere katlanılmadan da teknoloji geliştirilmesi mümkün olmamaktadır. Devletler ise bu maliyetlerin teknoloji üreticileri adına azalması için teşviklerle teknoloji üreticilerini desteklemektedir. Ülkemizde de bu doğrultuda teknoloji gelişiminin sağlanabilmesi için 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çıkarılmıştır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojiler üretmeye yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkezi veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri / geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkezi veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteler veya bu özelliklere sahip alanlardır.

Yenilikçi fikirleri hayata geçiren, teknolojik gelişmelere öncülük eden ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan ana faktörün bu yapılar olduğu bilinci ile GOSB Teknopark’ın ülke gelişimine katkısını sürdürmeye devam edeceğiz. GOSB Teknopark olarak teknolojinin koridoru görevini üstlenen Kocaeli’de, sanayi-üniversite-kamu iş birliklerini artırarak firmaların dünya çapında tanınır olmasını sağlamak, Ar-Ge ve inovasyon öncelikli olmak üzere bölgeyi, ülkemiz ve dünyanın önde gelen araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilikçi merkezlerinden biri haline dönüştürmek, ülkemizin Ar-Ge potansiyeli ve rekabet gücünün artmasına katkı sağlamak temel hedefimiz.