Tolga BİLDİRİCİ

Genel Müdür

Günümüzde; teknolojik gelişim, katma değerli ürün üretimi ve bunların filizlenmesini sağlayan inovasyon ekosistemi, bir ülkenin ekonomik büyümesi ve rekabet gücü için hayati öneme sahiptir. Teknoloji, dünyanın hemen her alanında hızla ilerlemekte ve yaşam biçimimizi, iş dünyasını ve sosyal ilişkilerimizi temelden etkilemektedir.

Yeni ve geliştirilmiş teknolojiler, üretim süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirirken, kaliteli ve katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasını da sağlar. Bu durum, ülkenin dış ticaret dengesini olumlu yönde etkileyerek, dışa bağımlılığın azalmasına ve ihracat gelirlerinin artmasına katkı sağlar. Katma değerli ürünler, düşük maliyetle elde edilen hammadde ve girdilerin, yüksek teknoloji ve bilgi birikimi ile ortaya çıkar. Bu tür ürünler, standart ürünlere göre daha yüksek gelir ve kârlılık sağlar. Ayrıca, katma değerli ürünlerin üretimi, ülkelerin uluslararası pazarda rekabet edebilirliğini artırır ve yüksek katma değerli ekonomiye geçiş için önemli bir adım olarak görülür.

Diğer yandan inovasyon ekosistemi, bir ülkenin ya da bölgenin inovasyon süreçlerini teşvik eden ve destekleyen tüm faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşan dinamik bir yapıdır. Bu ekosistem, üniversiteler, araştırma merkezleri, teknoparklar, girişimciler, özel sektör ve kamu kurumları arasındaki iş birliğini kapsar. Gelecekte başarılı bir inovasyon ekosistemi; teknolojik gelişimi hızlandıran ve katma değerli ürünlerin üretilmesine olanak tanıyan anahtar bir faktör olarak öne çıkacaktır.

Özellikle yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT), 5G, biyoteknoloji ve sürdürülebilir enerji gibi alanlardaki teknolojik gelişmeler, inovasyon ekosistemini daha da önemli hale getirecektir. Bu alanlardaki ilerlemeler, yeni iş modelleri, ürünler ve hizmetlerin ortaya çıkmasına yol açarak, toplumların yaşam kalitesini ve endüstrilerin verimliliğini artıracaktır.  Yapılan yatırımlar, ülkemizin uluslararası rekabette öne çıkmasını sağlayacak ve sürdürülebilir bir ekonomi için temel oluşturacaktır.

Ülkemizde 2000’li yılların başında kurulmaya başlayan teknoloji geliştirme bölgeleri ise günümüzün hızla değişen ve dönüşen dünyasında önemli bir rol oynayan yapılardır. Yenilikçi fikirleri hayata geçiren, teknolojik gelişmelere öncülük eden ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan ana faktörün bu yapılar olduğu bilinci ile ülkemizin refahı için çalışmaya bıkmadan, usanmadan devam etmeliyiz.