Politika Beyanı

“GOSB Teknopark A.Ş. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa uygun olarak kurulmuştur. Ana görevi, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) odaklı faaliyetlere uygun bir eko sistem oluşturmaktır. GOSB Teknopark A.Ş. ülkemize stratejik ekonomik yarar sağlayacak Ar-Ge birimlerinin oluşturulması amacıyla gerekli fiziki alt yapıların inşa edilmesi, inşa etmek isteyenlere gerekli hizmetlerin sunulması, teknoparkın yerel ve ulusal sanayi ile entegrasyonu, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararlar sağlayan her türlü oluşum ve etkinliklerin düzenli bir şekilde sürdürülmesi çalışmalarını yürütür. GOSB Teknopark A.Ş. tüm etkileşen taraflarına, beklentilerin üzerinde, yasal, kamusal ve teknik düzenlemelere, iş mükemmelliği, insan sağlığı ve güvenliği ile çevre sağlığı ve güvenliği gereklerine uygun kaliteli hizmetler sunar. GOSB Teknopark A.Ş. ile etkileşen her birey için güvenli çalışma ortamı, yeşil ve temiz bir çevreyi taahhüt eder.”

GOSB Teknopark A.Ş.

Tüm uygulanabilir yasal ve kamusal düzenlemelere, insan sağlığı ve güvenliği ile çevre sağlığı ve güvenliği ilkelerine eksiksiz olarak uyar, Entegre Yönetim Sistemi gereklerine göre yapılanır, süreçleri sürekli iyileştirme mantığı ile yönetir, Yerleşkede meydana gelebilecek her türlü tehlike ve risk unsurlarını belirler, değerlendirir ve yönetir, Müşteri istek ve beklentilerine uygun hizmetlerin sunulması için gerekli tüm kaynakları tahsis eder, Saydamlık, tarafsızlık ve değer katma ilkeleri ile kiracıların her türlü endüstriyel ve kişisel haklarını korur.

Çevre Politikası

 • Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynanmasını teşvik etmek,
 • Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafını gerçekleştirmeyi sağlayan ve sürekli geliştiren sistematiği oluşturmak, çevre kirlenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri almak,
 • Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, doğal kaynakları ve diğer kaynakları kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamak,
 • Çevreyle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuata uymak,
 • Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 Standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamaktır.

Çevre & İSG Politikası

Kalite, Çevre ve İSG politikalarını her yıl en az bir defa Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında değerlendirir, gerekli görülmesi halinde güncelleyerek etkin kılar, Çalışanlarının, tedarikçilerinin ve işbirliği yaptığı firmaların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında bireysel sorumluluklarının farkında olmaları için eğitimler verir, Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile edinilen çevre ve iş sağlığı ve güvenliği tecrübelerini paylaşır, Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri şartlarına uyar ve etkinliğini sürekli iyileştirir, Faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirir, Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı ön planda tutar, Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı hedefler, Yürürlükteki tüm mevzuat, standart ve düzenlemelere uyar, Müşteri beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlar ve müşteri şikâyetlerini etkin olarak ele alır, Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanır, Uygulamalarında paydaşlarına karşı şeffaftır, Çalışanlarındaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001 standartları gereklerini tüm çalışanlarının katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

Bilgi Güvenliği Politikası

Bu politikanın uygulanması ile GOSB Teknopark A.Ş Üst Yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından korunmasının, sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi amaçlar ve taahhüt eder.

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için gerekli tüm kaynakların temin edilmesinin desteklenmesini,
 • Türkiye Cumhuriyeti yasaları, yönetmelikler, genelgeler, müşteri sözleşmeleri ve işin gerektirdiği yasal mevzuat ile belirlenmiş gereksinimlerle uyumlu çalışmanın sağlanmasını,
 • Tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini değerlendirerek; bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir tüm şartların karşılanmasını,
 • Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerine yönelik her geçen gün artan tehditlere ait risk değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilerek tespit edilen risklerin ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi için gereken destek ve katkının sağlanmasını,
 • “Bilmesi gereken” prensibine uygun olarak, bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasının sağlanmasını,
 • Tüm çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacı ile teknik ve davranışsal yetkinliklerin geliştirilmesi ve BGYS etkinliğine katkı sağlamaları için gerekli olan eğitimlerin düzenli olarak sağlanması ile ilgili yapılacak planlamalara gereken desteğin sağlanmasını,
 • Bilgi güvenliği olaylarına ait gerçek ya da şüpheli tüm ihlâllerin tespit edilmesine, bildirilmesine, kapatılmasına ve tekrar etmesinin engellenmesine yönelik yapılacak çalışmalar için gerekli desteğin sağlanmasını,
 • İş sürekliliğinin sağlanarak, bilgiye sürekli olarak erişimin planlanan düzeylerde gerçekleşmesi için gereken tüm kaynakların (altyapı, teçhizat, personel) sağlanmasını,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hedeflenen çıktılarının başarılmasının temin edilmesini ve sürekli iyileştirilmesinin desteklenmesini,

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurumumuz kapsamında uygulanan diğer tüm yönetim sistemleri ve İş Süreçleri ile birlikte entegre bir şekilde yöneterek hizmet alanımızda Bilgi Güvenliği konusunda örnek bir kuruluş olmak için çalışacağız.

10002 Müşteri Memnuniyet Politikası

Müşterilerimizin taleplerini müşteri memnuniyetini sağlayarak karşılamayı, müşterilerimizin olumlu veya olumsuz tüm geri bildirimlerine en kısa sürede cevap vermeyi temel ilkemiz olarak benimsemek. Tüm çalışma sistematiğimizi müşteri memnuniyeti odaklı hale getirmek. Yasal ve mevzuata dayalı şartları, mali ve işletmemize ait şartları, müşterinin, personelin ve diğer tarafların girdilerini göz önünde bulundurmak