Kalite Politikamız

 • Kalite yönetimi sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde sürekli geliştirilmesi ve belgelendirilmesi,
 • Tüm süreçlerde, GOSB Teknopark firmalarının ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı
 • İş süreçlerimizin firma içerisinde sürekli gözden geçirilerek, çözümlerimizdeki toplam kaliteyi arttırıcı aksiyonların belirlenmesi,
 • Varlıkların sürekli geliştirilerek tüm iş süreçlerindeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 • Güncel teknolojileri takip ederek bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak,
 • Yenilikçi ve yaratıcı firma zekâsını dinamik tutabilmeye odaklı artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi, yönünde faaliyetlerimizi  Çevre ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, hizmet verdiğimiz sektörlerde örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Çevre Politikamız

 • Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynanmasını teşvik etmek,
 • Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafını gerçekleştirmeyi sağlayan ve sürekli geliştiren sistematiği oluşturmak, çevre kirlenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri almak,
 • Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, doğal kaynakları ve diğer kaynakları kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamak,
 • Çevreyle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuata uymak,
 • Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 Standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamaktır.

Enerji Politikamız

Şirket olarak,  enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konusunda taahhütte bulunuyoruz. Enerjiyi etkin kullanmak, çevresel etkileri en aza indirmek ve sürekli iyileştirme hedefleri doğrultusunda çalışmak amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz:

 • Enerji Verimliliği Önceliği: Şirket olarak, enerji verimliliğini sürekli olarak geliştirmek ve enerji yoğunluğunu azaltmak için sürekli çaba göstermek.
 • Yasal Uyum ve Standartlar: Enerji kullanımıyla ilgili yasal gerekliliklere tam uyum sağlamak ve sektörel standartları aşmak için çalışmak.
 • Teknolojik Yenilik ve İyileştirme: Yenilikçi teknolojileri takip ederek ve sürekli iyileştirme projeleri geliştirerek enerji verimliliğini artırmak.
 • Personel Eğitimi ve Farkındalık: Çalışanlarımızı enerji verimliliği konusunda eğitmek ve farkındalık yaratmak için sürekli eğitim programları düzenlemek.
 • Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı: Doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmak, atıkları azaltmak ve geri dönüşüm süreçlerini teşvik etmek.
 • İnovasyon ve Sürekli İyileştirme: Sürekli olarak iş süreçlerimizi gözden geçirerek yenilikçi çözümler bulmak ve sürekli iyileştirme prensiplerini benimsemek.

Bu ilkeler çerçevesinde şirketimiz; enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanında sürekli gelişmeyi hedeflemektedir.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bu politikanın uygulanması ile GOSB Teknopark A.Ş Üst Yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından korunmasının, sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi amaçlar ve taahhüt eder.

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için gerekli tüm kaynakların temin edilmesinin desteklenmesini,
 • Türkiye Cumhuriyeti yasaları, yönetmelikler, genelgeler, müşteri sözleşmeleri ve işin gerektirdiği yasal mevzuat ile belirlenmiş gereksinimlerle uyumlu çalışmanın sağlanmasını,
 • Tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini değerlendirerek; bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir tüm şartların karşılanmasını,
 • Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerine yönelik her geçen gün artan tehditlere ait risk değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilerek tespit edilen risklerin ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi için gereken destek ve katkının sağlanmasını,
 • “Bilmesi gereken” prensibine uygun olarak, bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasının sağlanmasını,
 • Tüm çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacı ile teknik ve davranışsal yetkinliklerin geliştirilmesi ve BGYS etkinliğine katkı sağlamaları için gerekli olan eğitimlerin düzenli olarak sağlanması ile ilgili yapılacak planlamalara gereken desteğin sağlanmasını,
 • Bilgi güvenliği olaylarına ait gerçek ya da şüpheli tüm ihlâllerin tespit edilmesine, bildirilmesine, kapatılmasına ve tekrar etmesinin engellenmesine yönelik yapılacak çalışmalar için gerekli desteğin sağlanmasını,
 • İş sürekliliğinin sağlanarak, bilgiye sürekli olarak erişimin planlanan düzeylerde gerçekleşmesi için gereken tüm kaynakların (altyapı, teçhizat, personel) sağlanmasını,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hedeflenen çıktılarının başarılmasının temin edilmesini ve sürekli iyileştirilmesinin desteklenmesini,

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurumumuz kapsamında uygulanan diğer tüm yönetim sistemleri ve İş Süreçleri ile birlikte entegre bir şekilde yöneterek hizmet alanımızda Bilgi Güvenliği konusunda örnek bir kuruluş olmak için çalışacağız.

10002 Müşteri Memnuniyet Politikamız

Müşterilerimizin taleplerini müşteri memnuniyetini sağlayarak karşılamayı, müşterilerimizin olumlu veya olumsuz tüm geri bildirimlerine en kısa sürede cevap vermeyi temel ilkemiz olarak benimsemek. Tüm çalışma sistematiğimizi müşteri memnuniyeti odaklı hale getirmek. Yasal ve mevzuata dayalı şartları, mali ve işletmemize ait şartları, müşterinin, personelin ve diğer tarafların girdilerini göz önünde bulundurmak

GOSB Teknopark A.Ş. Yönetim Taahhüdü

Kalite, Çevre ve BGYS politikalarını her yıl en az bir defa Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında değerlendirir, gerekli görülmesi halinde güncelleyerek etkin kılar, çalışanlarının, tedarikçilerinin ve işbirliği yaptığı firmaların kalite, çevre ve bilgi güvenliği konularında bireysel sorumluluklarının farkında olmaları için eğitimler verir,

Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile edinilen çevre ve bilgi güvenliği tecrübelerini paylaşır,

Kalite, çevre ve bilgi güvenliği yönetim sistemleri şartlarına uyar ve etkinliğini sürekli iyileştirir,

Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı ön planda tutar,

Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı hedefler,

Yürürlükteki tüm mevzuat, standart ve düzenlemelere uyar,

Müşteri beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlar ve müşteri şikâyetlerini etkin olarak ele alır,

Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanır,

Uygulamalarında paydaşlarına karşı şeffaftır,

Çalışanlarındaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001,ve ISO 27001 standartları gereklerini tüm çalışanlarının katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.