UYARI !

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
GOSB veri sorumlusu olarak GOSB kampüsleri içerisinde yerleşik olan kiracı firmalarımızın, aday kiracı firmalarımızın ve kuluçka firmalarının sahipleri, yetkilileri ve çalışanlarının Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Çalışma Bilgileri, Sosyal Sigortalılık Bilgileri, Fotoğraf ve Özlük Bilgilerine ait kişisel verilerini işlemekteyiz.
2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
GOSB, belirtmiş olduğumuz kişisel verilerinizi;
a) Teknopark faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu değerlendirilmesi ve onaylatılması,
b) Ar-Ge çalışmasının onaylatılması ve giriş – çıkış kayıtlarının tutulması,
c) Kamu kurumlarının bilgi taleplerine cevap verilmesi,
d) Mevzuata uygun olarak muafiyet desteğinin değerlendirilmesi ve sürdürülmesi,
e) İlgili kişilerin giriş-çıkış işlemlerini yapabilmesi için kart sağlanması
amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.
3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
GOSB, kişisel verilerinizi 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı ARGE ve Tasarım Faaliyetlerinin desteklenmesi Kanunu çerçevesinde tanımlanmış yükümlülükleri yerine getirebilmek üzere ilgili bakanlıklar (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı), Kamu Kurumlarıyla ve anlaşmazlık durumlarında Mahkemeler ile paylaşmaktadır.
4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
Bu kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. Maddesi 2. Fıkrası a) bendinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak firma yetkililerinin internet portali üzerinden beyanıyla işlenmektedir.
5. İlgili kişinin hakları
Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgi edinmek üzere bizimle iletişime geçerek Kanun çerçevesinde tanımlı olan haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu haklara göre aşağıdaki alanlarda bilgi edinebilirsiniz:a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Kişisel verilerin düzeltilmesi ve silinmesi işlemlerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.